• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
 
นายนัฑ ผาสุข
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข
ประธานกรรมการ
 
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
กรรมการ
 
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
กรรมการ
 
นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
กรรมการ
 
ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข
กรรมการ
 
นางปัณณิตา สท้านไตรภพ
กรรมการ
 
นายพีระพจน์ รัตนมาลี
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
กรรมการ
 
นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง
กรรมการ
 
นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานแผนงานและโครงการ
กรรมการและเลขานุการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ