• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ วันที่
2/2564 30 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระ  
1/2564 22 มกราคม 2564
ระเบียบวาระ  
2/2563 27 ตุลาคม 2563
ระเบียบวาระ  
1/2563 3 มีนาคม 2563
ระเบียบวาระ  
3/2562 8 พฤศจิกายน 2562
ระเบียบวาระ  
2/2562 11 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระ  
1/2562 24 กรกฎาคม 2562
ระเบียบวาระ