• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3 (สมัย) วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  3.1  

     3.2   (ร่าง) รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  3.2  

 • 4. เรื่องอื่นๆ