• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1 (สมัย) วันอังคารที่ 03 มีนาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  บันทึกการประชุม  

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  Flow บ้าน  3.1  

     3.2   สรุปโครงการที่เสนอระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)  3.2  

 • 4. เรื่องอื่นๆ