• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติ

 

สำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๘ - ๘๖/๒๕๖๑

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๗๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔. ครั้งที่ ๘๑/๒๕๖๑0เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕. ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖. ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๗. ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๘. ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๘. ครั้งที่ ๘๖/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒