• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติ

 

สำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕-๖๒/ ๒๕๖๑

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๑

๔. ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๕. ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖. ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐  กันยายน ๒๕๖๑

๒. ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒