• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 16.45 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา แถลงข่าวเรื่อง “สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ” ว่า ที่ประชุมวุฒิสภาได้ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงสอดคล้องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ สำหรับกระบวนการต่อไปจะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 81 และมาตรา 145 โดยให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ 5 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติจากสภา หากไม่มีกรณีที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 148 ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป