• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.

ภาพ - ข่าว

 

นางกานดา ใจพินิจและคณะ ยื่นหนังสือต่อนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ณ อาคารรัฐสภา

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 11.45 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นางกานดา ใจพินิจ เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผ่านไปยังประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้วุฒิสภาดำเนินการ ดังนี้ 1. ขอให้ประกาศภัยพิบัติเร่งด่วนกรณีการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในเขตตำบลลำพญากลาง ตำบลลำสมพุง และพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 2. ขอให้เร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติการแพร่ระบาดโรคปากเละเท้าเบื่อยทุกราย 3. ขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม และ4. ขอให้ประกาศพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระรี เป็นพื้นที่คุ้มครองเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโดนม
    ด้านนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ และจะนำกราบเรียนต่อประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป