• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.

ภาพ - ข่าว

 

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารรัฐสภา

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.45 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1. เนื่องจากมีสมาชิกวุฒิสภาให้ความสนใจเข้าร่วมอภิปราย ประธานวุฒิสภาจึงมีดำริให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะอภิปรายแจ้งความจำนงเพิ่มเติมได้ภายในวันนี้ เวลา 12.00 นาฬิกา 2. การกำหนดระยะเวลาการอภิปรายของแต่ละท่าน เนื่องจากเป็นการอภิปรายในประเด็นที่มีเนื้อหาสาระจำนวนมาก ประธานวุฒิสภาจึงเห็นชอบให้ไม่ต้องกำหนดระยะเวลาการอภิปรายของแต่ละท่านหากว่าการอภิปรายนั้นมีเนื้อหาสาระไม่ขัดต่อข้อบังคับการประชุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานวุฒิสภาพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป และ 3. การลงมติ หากในวันนี้มีเนื้อหาสาระการอภิปรายที่สำคัญและเป็นปนะโยชน์ต่อภาพรวมของปนะเทศเป็นจำนวนมากอาจขยายเวลาการอภิปรายและลงมติออกไปในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563