• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา แถลงข่าวเรื่อง สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา แถลงข่าวเรื่อง “สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ” ว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวุฒิสภา จะมีความแตกต่างจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 143 วรรคสาม กำหนดให้วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบ ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่งมายังวุฒิสภา โดยวุฒิสภาจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ไม่ได้ ด้วยระยะเวลาดังกล่าววุฒิสภาจึงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ควบคู่ไปกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 139 ทั้งนี้ วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ จะให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ต้องสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 270 กำหนดให้เป็นของวุฒิสภาชุดนี้โดยเฉพาะ