• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมกลุ่มมิตรภาพ

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน 2 กลุ่ม

ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย ตามวัน เวลา ดังนี้

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ปากีสถาน ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 นาฬิกา

    เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ปากีสถาน


2. การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เช็ก ครั้งที่ 1/2563 เวลา 13.00 นาฬิกา

    เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย - เช็ก