• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมกลุ่มมิตรภาพ

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน 3 กลุ่ม

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย ตามวันและเวลา ดังนี้

 

1. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เปรู ครั้งที่ 1/2563 เวลา 13.00 นาฬิกา

เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เปรู (แทนตำแหน่งที่ว่าง)


2. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 1/2563 เวลา 14.00 นาฬิกา

เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -  เวียดนาม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)


3. ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มรัฐสภาไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 1/2563 เวลา 14.30 นาฬิกา

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -  เวียดนาม