• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมกลุ่มมิตรภาพ

 

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - จอร์เจีย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - จอร์เจีย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๑๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย