• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลและบูรณาการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
 
Profile image example

นางปัณณิตา สท้านไตรภพ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลและบูรณาการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล