วารสารจุลนิติปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑