วารสารจุลนิติปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

จัดทำ โดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

ความยาวรวม: 13.04 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 4 ไฟล์ดามลำดับ

ไฟล์ที่ 1 ความยาว 03.48 นาที

 

ไฟล์ที่ 2 ความยาว 01.46 นาที

 

ไฟล์ที่ 3 ความยาว 04.03 นาที

 

ไฟล์ที่ 4 ความยาว 03.18 นาที