• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ณ ห้องประชุมต่าง ๆ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  ณ ห้องประชุมต่าง ๆ ดังนี้
- เวลา 09.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการตำรวจ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการฟอกเงิน ณ ห้อง 2408 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ห้อง 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 09.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ณ ห้อง 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 09.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้อง 2306 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ ณ ห้อง 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 09.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีต่อประชาชน ณ ห้อง 2410 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 09.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ณ ห้อง 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 10.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปเพื่อแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ณ ห้อง 2201 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 10.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ณ ห้อง 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ 
- เวลา 10.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านศาสนา จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม ณ ห้อง 2307 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 10.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ณ ห้อง 2308 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 10.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการอุตสาหกรรม ณ ห้อง 2309 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 10.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้อง 2407 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 13.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง การรักษาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล ณ ห้อง 2201 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 13.00 น. การประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม ณ ห้อง 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 13.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ณ ห้อง 2409 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ ณ ห้อง 2305 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤต
- เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ณ ห้อง 2306 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง  ณ ห้อง 2307 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ณ ห้อง 2308 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านบริหาร และหน่วยงานอิสระของรัฐ ณ ห้อง 2309 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ ณ ห้อง 2403 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
- เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ