• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และข้าราชการในสำนักฯร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และข้าราชการในสำนักฯร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา โดยได้ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม  อื่นๆ  ให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)