• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา นายชาติชาย เนื่องนิยม ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข และบุคลากรสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ร่วมกิจกรรม "ตู้ปันสุข" หยิบได้ เติมได้ แบ่งปันทุกคน เพื่อแบ่งปันสุขให้กับสังคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา นายชาติชาย เนื่องนิยม ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข และบุคลากรสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ร่วมกิจกรรม "ตู้ปันสุข" หยิบได้ เติมได้ แบ่งปันทุกคน เพื่อแบ่งปันสุขให้กับสังคม โดยได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภค ให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)