• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย Covid-19 สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียนพร้อมมอบขนม และเงินช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย Covid-19

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2563 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียนพร้อมมอบขนม และเงินช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ โดยได้มีการมอบเงินช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่กว่า 600 ราย ในหลายตำบลของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แบ่งออกเป็นเงินช่วยเหลือเด็กยากจน คนละ 100 บาท เด็กพิการ คนละ 500 บาท และมอบให้แก่กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสอื่น ๆ คนละ 1,000 บาท 

นายกษิดิศ กล่าวด้วยว่า ได้ริเริ่มโครงการ “รถขนมชื่นชม มอบให้น้อง ๆ เด็กดี อยู่บ้านช่วยชาติ หยุดเชื้อโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้ง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน