• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมสนทนาประเด็น การทำงานของวุฒิสภาช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ในรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)
หม่อมหลวงสกุล มาลากุล รองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิิบาล วุฒิสภา และนายสัญชัย จุลมนต์ กรรมาธิการ ร่วมสนทนาประเด็น การลงพื้นที่จังหวัดลำพูนติดตามการจัดซื้้อชุดใช้ในชีวิตประจำวันของคนชราป้องกันโควิด-19 ในร
สัมภาษณ์ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สว. กรณี covid-19
สัมภาษณ์ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา กรณี covid-19
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นายเสรี สุวรรณภานนท์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์   ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล   ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นายณรงค์ อ่อนสอาด ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นายจเด็ด อินสว่าง   ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นางวรารัตน์ อติแพทย์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19