• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับมอบไว้ใส่ใน "ตู้ปันสุข" ของวุฒิสภา

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับมอบไว้ใส่ใน "ตู้ปันสุข" ของวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติ