• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
บทสรุปเชิงนโยบาย TSRI (Policy Brief) เรื่อง "การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก"
การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Benefits and Risks from Medical of Cannabis)
การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย และผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
การต่อต้านคอร์รัปชันโดยใช้มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน  (Anti-Corruption through Monetary Flow Control Measures)
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตหลังปล่อยของผู้พ้นโทษ
ความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย (Food Safety in Thailand)
แนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยกับการเดินหน้าภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
เมืองน่าอยู่กับการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทย
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (Situation and Solution for Informal Debt)
การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ
โครงการวิจัยแนวทางของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาขับเคลื่อนการสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษเพื่อลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำ
สถานการณ์ขยะพลาสติกของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน (Plastic Waste Situation in Bangkok)
การจัดงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การศึกษากฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมของผู้กระทำความผิด
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [The economic impact of the Coronavirus 2019 (COVID-19)]
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทสรุปเชิงนโยบาย TSRI (Policy Brief)
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขหมอกควันและหมอกควันข้ามแดน (The Problem and the Guidelines for the Haze and Transboundary Haze Solution)
COVID-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา
ประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์ : ฉันทามติในสังคมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด
ตัวแบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในผู้สูงอายุ
ห้องเรียนอัจฉริยะกับเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล (Smart Classroom with Educational Technology in Digital Age)
รายงานโครงการวิจัยเชิงทดลองการนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Vote Tabulation: PVT): การปฏิบัติใช้ในบริบทประเทศไทย
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดของภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชนในการให้โอกาสผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคม
จากของเสีย...สู่พลังงาน (Waste to Energy)
สรุปแบบสำรวจมุมมองของคนไทยต่อสถานการณ์โควิด-19
แนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทยเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
ปัญหาการนำใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การพัฒนากระบวนการติดตามหลังปล่อยและการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ
ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในประเทศไทย  (Consumer rights protection in Thailand)
บทบาทของรัฐบาลในสายตาของประชาชน
บทเรียนจากสหรัฐอเมริกาปัญหาข้อจำกัดในตัวแบบสวัสดิการผู้สูงอายุ
การรับรู้ของสาธารณชนต่อกฎหมาย (The Public Awareness of The Law)
บทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
โครงการประเมินผลโปรแกรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด
แนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ของภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
การส่งออกผลไม้ของประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Thailand’s Fruit Exports during the Coronavirus 2019 Outbreak)
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย : “COVID-19” ปัจจัยเร่งสู่การเรียนออนไลน์  (Thai Education's Turning Point : “COVID-19” Urgent factors towards Online Classroom)
การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน
ธุรกิจการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย  (MICE : A new Type of Tourism Essential for Thailand’s Economy)
การพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด
ทิศทางอีสปอร์ตของประเทศไทย (E–Sports in Thailand)
ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่คนเดียวกับความเปราะบางรูปแบบใหม่
ทักษะการทำงานในโลกยุคดิจิทัล (Working skills in the digital age)
พลังงานทดแทนในยุค ๔.๐ (Alternative Energy)
การพัฒนาเครื่องมือการจำแนกผู้กระทำผิด
การศึกษาวิจัยเพื่อประมวลฐานข้อมูลกฎหมายและนโยบายรัฐบาลด้านการทำธุรกรรมในระบบการเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ของประเทศสมาชิกอาเซียน +6
ข้อสังเกตและมุมมองต่อร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....
เศรษฐกิจสีน้ำเงิน  ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal data protection measures under the Personal Data Protection Act B.E. 2562)
มายาคติของการเสพติด
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายเชิงบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง
การส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย (Occupation and Employment Promotion of the Disabled in Thailand)
ครัวเรือนยากจนไทย : โอกาสและความเป็นไปได้ในการหลุดพ้นความยากจน
1