• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx)

กฎระเบียบ


 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

เอกสารแนะนำการใช้งาน WebEx


 การแก้ไขปัญหาไมโครโฟนในห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย WebEx Meetings สำหรับสมาชิกวุฒิสภา
 ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx Meetings สำหรับผู้ควบคุมการประชุม/ฝ่ายเลขานุการ
 Virtual background ของสำนักงานฯ

 

Video Clip แนะนำการใช้งาน WebEx

 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ WebEx