• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทย โดยมีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - จีน และนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองประธานวุฒิสภาแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงการประสานงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีนที่เป็นเสาหลักของประเทศในการจัดการความท้าทายที่สำคัญทั้งในประเทศและในโลก ในส่วนของของความสัมพันธ์ทางการทูตนั้น ปี ๒๕๖๔ นี้ เป็นปีที่ครบรอบ ๔๖ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ไทยและจีนมีสัมพันธไมตรีและติดต่อค้าขายระหว่างกันมานานมากกว่า ๗๐๐ ปี ก่อให้เกิดการหล่อหลอมวัฒนธรรมประเพณีของจีนเข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งสองเชื้อชาติมีความคุ้นเคยกันดั่งเครือญาติ สำหรับความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ โดยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายเป็นกลไกที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ คลี่คลายลง วุฒิสภาพร้อมจะเร่งฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนการเยือนและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ยั่งยืนสืบไป เชื่อมั่นว่าการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ จะส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนขยายความร่วมมือระหว่างกันในมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอบคุณไมตรีจิตของรัฐบาลจีนที่ให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย

แหล่งข้อมูล

วรรณวิภา