• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีนายอนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลีย และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาร่วมให้การรับรอง ประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตมองโกเลียต่างชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมองโกเลีย ที่ดำเนินมาอย่างราบรื่นตลอด ๔๖ ปี นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาลและรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรัฐสภามีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ด้านการท่องเที่ยว สาธารณสุข การศึกษา และกีฬา อีกทั้ง    มีการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงอูลานบาตอร์ รวมทั้ง กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเมืองพี่เมืองน้องอีกหนึ่งคู่ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ สหภาพรัฐสภา (IPU) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไทยและมองโกเลียต่างมีจุดแข็งและศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อกันในทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งสองประเทศมีสินค้าทางการเกษตรแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ประธานวุฒิสภาชื่นชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ของรัฐบาลมองโกเลีย ที่เห็นได้จากการมีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนน้อยและไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ รัฐสภาของทั้งสองประเทศจะได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน