• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นางเอลิน ร็อดดัม แอคเดสไตน์ หัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาราชอาณาจักรนอร์เวย์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Valley II ชั้น ๑ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนางเอลิน ร็อดดัม แอคเดสไตน์ (Mrs. Elin Rodum Agdestein) หัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะประเทศแขกรับเชิญของการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๔๐ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล นางกาญจนารัตน์
ลีวิโรจน์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาร่วมให้การรับรองด้วย

                    โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์ที่มีมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในระดับราชวงศ์
พร้อมทั้งชื่นชมราชอาณาจักรนอร์เวย์ที่เป็นแบบอย่างของประเทศที่มีรากฐานประชาธิปไตย             อันเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีระบบสวัสดิการที่ดีมาก โดยประเทศไทยพร้อมที่จะเรียนรู้และศึกษาแนวคิดที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย

                    ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และขณะนี้ราชอาณาจักรนอร์เวย์ได้ขอเข้าเป็น
ผู้สังเกตการณ์ในสมัชชารัฐสภาอาเซียนด้วย ดังนั้น ฝ่ายนอร์เวย์จึงเชื่อมั่นว่าเป็นโอกาสอันดีหากได้พัฒนาความร่วมมือในมิติต่าง ๆ กับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น