• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายโฮแบรตู โคเอโญ่ ฮอชา (Mr. Roberto Coelho Rocha) สมาชิกวุฒิสภาสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และคณะ หารือข้อราชการกับสมาชิกวุฒิสภา

ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๒ ชั้น ๒๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายกิตติ วะสีนนท์ นายอุปกิต ปาจรียางกูร และ             นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ให้การรับรองนายโฮแบรตู โคเอโญ่ ฮอชา (Mr. Roberto Coelho Rocha) สมาชิกวุฒิสภาสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และคณะ

                    ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและบราซิล ทั้งนี้                ไทยจัดให้บราซิลเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยไทยและบราซิลได้มี                 การลงนามความตกลงทวิภาคีทางการค้าระหว่างกัน และต่างเป็นคู่ค้าอันดับ ๑ ซึ่งกันและกัน              ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกา นอกจากนี้ ในกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติระหว่างกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น

 

                   ในโอกาสนี้ นายโฮแบรตู โคเอโญ่ ฮอชา กล่าวว่าบราซิลอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม ทองคำ แร่เหล็ก น้ำ และป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นประเทศสมาชิก               ในตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) และกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ            อย่างรวดเร็ว (BRICS) ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ กอปรกับปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เห็นว่าไทยและบราซิลควรผลักดันความร่วมมือในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนกับกลุ่ม MERCOSUR และ BRICS ให้พัฒนาเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคต