• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นักวิชาการองค์การอนามัยโลก ประจำสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา              นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นางสาวเอเวลีน เมอร์ฟี (Ms. Evelyn Murphy) นักวิชาการองค์การอนามัยโลก ประจำสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเรื่องเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และการจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ จะมีการประชุมเตรียมการเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒             ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การอนามัยโลก พร้อมนี้ นางสาวเอเวลีน เมอร์ฟี ได้มอบเอกสารเกี่ยวกับ               การประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม กำหนดการ และวัตถุประสงค์ของ             การประชุม

 

                    โอกาสนี้ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณองค์การอนามัยโลกที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยมาโดยตลอด และ             มีความเชื่อมั่นว่าการประชุมเตรียมการเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนน ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ จะเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รวมตัวกันเพื่อหารือเรื่ององค์ประกอบแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อความปลอดภัยทางถนน

                    ในการนี้ นางสาวเอเวลีน เมอร์ฟี ได้กล่าวชื่นชมศักยภาพความเป็นผู้นำของ                 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ที่ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการผลักดันให้มีการประชุมเตรียมการเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยที่ประเทศไทยมีแผนที่จะขับเคลื่อนให้มีการจัดการประชุมฯ ก่อนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งขององค์การอนามัยโลกที่ได้ทราบความคืบหน้าดังกล่าว