• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้เสนอ
ชื่อร่าง ระยะเวลา แบบสอบถาม สถิติ
ยังไม่มีข้อมูล
ร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
ชื่อร่าง ระยะเวลา แบบสอบถาม สถิติ
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 18 เมษายน 2566-30 เมษายน 2566
(13 วัน)
1
ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ/อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาศึกษาก่อนเสนอร่าง
ชื่อร่าง ระยะเวลา แบบสอบถาม สถิติ
ยังไม่มีข้อมูล
ร่างพระราชบัญญัติซึ่งประชาชน เป็นผู้เสนอ
ชื่อร่าง ระยะเวลา แบบสอบถาม สถิติ
ยังไม่มีข้อมูล