• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปี 2566
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2566
รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564
รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564
สรุปผลการประเมิน ITA 2564 และบทวิเคราะห์เชิงลึก
Presentation ข้อค้นพบจากผล ITA 2564 โดยประธานกรรมการปฏิรูปประเทศฯ
Presentation ประกาศผลการประเมิน ITA 2564 โดยกรรมการ ปปช.
ITA กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสสภา
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน IIT
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน EIT
ขยายระยะเวลาการประเมิน ITA ครั้งที่ 2