• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)"
โดย นายศักดิเดช รัตนประทีปพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน 
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/wxdg/  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายศักดิเดช รัตนประทีปพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน