• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... (Lemon Law) "

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า  พ.ศ. .... (Lemon Law) "
โดยนางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมาย 1  
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/pdjo/  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมาย 1