• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ "ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม"

 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ "ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม"
โดย นางสาวสุภารัตน์  มาตสวิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/tcgx/ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวสุภารัตน์ มาตสวิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน