• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย"
โดย นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/qcyz/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย