• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ : ความสำคัญ ความเป็นมา และประเด็นข้อพิจารณาในการจัดทำร่างกฎหมาย "

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ : ความสำคัญ ความเป็นมา และประเด็นข้อพิจารณาในการจัดทำร่างกฎหมาย "
โดย นายทศวิณห์  เกียรติทัตต์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/nkgj/

ดาวน์โหลดเอกสาร