• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี "
บทความทางวิชาการ เรื่อง บทวิเคราะห์ กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม
บทความทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ไขได้ด้วยการสร้างจิตสำนึก
บทความทางวิชาการ เรื่อง การเมืองการปกครองระดับเทศบาลของฝรั่งเศส
บทความทางวิชาการ เรื่อง คณะกรรมาธิการของรัฐสภาเชิงคุณภาพ
การพัฒนางานวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ
บทความทางวิชาการ เรื่อง "TARR ขุมทร์พย์ความรู้ด้านเกษตรประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้านการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ความร่วมมืออาเซียนต่อมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ฝุ่นละอองในอากาศ วาระแห่งชาติปัญหาของทุกคน"
หน้าที่ขององค์กรอิสระ
มาตรการในการควบคุม ข้อมูลข่าวสารลับ
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การรับรองและคุ้มครองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน"
บทความทางวิชาการ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สำนักการประชุมและการดำเนินการเพื่อคุ้มครองเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ความร่วมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
การตรวจสอบทรัพย์สินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทบทวนประเมินโปร่งใสภาครัฐ
4
 

 

ไม่พบข้อมูล