• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
  • หมวดหมู่
    ชื่อข่าว/เนื้อหาข่าว:


 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "นิยามคำว่า (Personal Data Protection) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 กับแนวคิด Education 4.0"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ "ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "เขื่อนแม่น้ำโขง : ท่าทีประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"ข้อพิจารณาในการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"คำนิยามของคำว่า "ความเสมอภาค (Equality)" ผ่านมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"การลงประชามติเพื่อปฏิรูปรัฐสภาอิตาลี"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ"
อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "พิธีการทูต"
บทความทางวิชาการ เรื่อง ความอุ่นใจในชีวิตกับรัฐสวัสดิการแบบสวีเดน
บทความทางวิชาการ เรื่อง" บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย : หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย "
อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "รัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน"
อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "การขอข้อมูลข่าวสารที่มีผลบังคับใช้ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
2
 

 

ไม่พบข้อมูล