• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "รัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน"
อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "การขอข้อมูลข่าวสารที่มีผลบังคับใช้ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศ"
อินโฟทางวิชาการ เรื่อง" แรงจูงใจบุคลากรกับการเรียนออนไลน์ "
บทความทางวิชาการ เรื่อง" นานาทัศนะกับการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การยืนยันร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี"
อินโฟทางวิชาการ เรื่อง " การประชุมออนไลน์ผ่าน Webex Meetings"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทวุฒิสภากับการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริการ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "กัมพูชากับปัญหาโลกร้อน"
อินโฟทางวิชาการ เรื่อง "แนะนำการใช้งาน Committee 3 Info Room"
บทความทางวิชาการ เรื่อง" COVID-19 กับผลกระทบการท่องเที่ยวของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง" กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง" บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติกับการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทย "
ทความทางวิชาการ เรื่อง" การยกเลิก "พืชกระท่อม" จากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม "
บทความทางวิชาการ เรื่อง" การควบคุมเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า"
บทความทางวิชาการ เรื่อง" การยกระดับมาตรการทางกฏหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5"
บทความทางวิชาการ เรื่อง" กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ : ความสำคัญ ความเป็นมา และประเด็นข้อพิจารณาในการจัดทำร่างกฎหมาย "
2
 

 

ไม่พบข้อมูล