• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
  • หมวดหมู่
    ชื่อข่าว/เนื้อหาข่าว:


 

บทความวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลิขสิทธิ์กับเงื่อนไขการใช้ภาพในเว็บไซต์)"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายเกี่ยวกับทางจำเป็น หรือภาระจำยอมทางออกสู่สาธารณะ"
บทความวิชาการ เรื่อง "ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อกับการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต"
บทความวิชาการ เรื่อง "สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ถึงเวลาจัดการเรียนรู้ “โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน” (Phenomenon-Based Learning: PhBL)"
บทความวิชาการ เรื่อง "การหลอกขายสินค้าหรือบริการออนไลน์"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (An Analysis of the Draft Act on Electronic Performance of Administrative Functions, B.E. ....)"
บทความวิชาการ เรื่อง "การลดการคุ้มครองเงินฝาก กับความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินไทย"
บทความวิชาการ เรื่อง "ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทยในภาวะฉุกเฉิน"
บทความวิชาการ เรื่อง "ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย"
บทความวิชาการ เรื่อง "สิทธิในการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ...."
บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทฟินแลนด์ในกระบวนการสร้างสันติภาพ : กรณีศึกษาเขตปกครองพิเศษอาเจะฮ์"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทกรณีการโพสต์ข้อความในกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "กรุงเทพมหานครจะจมน้ำหรือไม่?"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายกับการจัดสวัสดิภาพสุนัข ในสถานที่เพาะพันธ์ุ"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับการบริการภาครัฐ (AI for Government Services)"
บทความวิชาการ เรื่อง "กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐมูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ในบริบทการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ"
บทความวิชาการ เรื่อง "หลักสากลจากข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ ตอนที่ 2"
ทความทางวิชาการ เรื่อง "รัฐสภาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กรณีศึกษา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐโปแลนด์ และสาธารณรัฐฮังการี"
บทความวิชาการ เรื่อง “ประสบการณ์ผู้สูงอายุ มิติที่สังคมมองข้าม”
บทความวิชาการ เรื่อง "หลักสากลจากข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ ตอนที่ 1"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการฟื้นตัว จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของฝรั่งเศสตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)"
บทความวิชาการ เรื่อง "หลักการใหม่ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์"
บทความวิชาการ เรื่อง "หลักเกณฑ์ใหม่ ในการบังคับทางปกครอง หลักการและแนวทางปฏิบัติ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "กฎหมายสภาพภูมิอากาศแห่งสหภาพยุโรป (European climate law)"
1
 


 

 

"การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรม ตอนที่ 2 ”
การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....
บทสรุปเชิงนโยบาย TSRI (Policy Brief) เรื่อง การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรม ตอนที่ 1
ความร่วมมืออาเซียนต่อมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Cooperation on Transboundary Haze Pollution)
ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิด กรณีศึกษาและการนำมาใช้ในประเทศไทย
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 (Food Security in Thailand during COVID-19 Pandemic)
การจัดการระบบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและมั่งคงทางอาหาร
แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Guidelines for managing infectious waste during the COVID-19 pandemic in Bangkok area)
ท่องเที่ยววิถีคลองไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเรือพลังงานแสงอาทิตย์
ผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตจากวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 (Mental health impact of the emerging epidemic crisis (COVID-19))
ปฏิรูปภาษีอย่างไรแก้ไขความเหลื่อมล้ำ ฉบับที่ 2 (ภาษีที่ดิน)
พื้นที่ชุ่มน้ำ : เรื่องใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม (Wetlands : an overlooked story)
"105 ปี หัวลำโพง วันวานที่ทรงจำ รางสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืน"
ข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (Recommendations for ways of helping informal workers affected by the COVID-19)
บทสรุปเชิงนโยบาย TSRI (Policy Brief) เรื่อง "ปฏิรูปภาษีอย่างไรแก้ไขความเหลื่อมล้ำ ฉบับที่ 1”
บทความวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทย (Importance of Thailand Cosmetic Industry)
"ยกระดับภาคการท่องเที่ยวไทยด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ทางเลือกชุมชน ทางรอดเศรษฐกิจยุคโควิด-19"
โคก หนอง นา โมเดล : แนวคิดในการพัฒนาที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (Khok Nong Na Model : The Concept of Land Development to Maximize Utility under the Philosophy of Sufficiency Economy)
"การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน"
ปัญหาของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ถูกคุมขังในระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย
บพข. Policy Brief เรื่อง "ติดอาวุธการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร พุ่งแรงในยุคดิจิทัล ทะยานไกลในยุคหลังโควิด"
บทความวิชาการ เรื่อง พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและการจัดการอย่างยั่งยืน (Urban Green Areas and Sustainable Management)
นโยบายส่งเสริมสิทธิชุมชนในการใช้ที่ดิน
นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย (Innovation for the elderly in Thailand)
"แผนที่นำทางในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในประเทศไทย"
ก้าวสำคัญของกิจการอวกาศไทยกับร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ...
การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
การติดตามการบังคับใช้กฎหมาย : ระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
KPI RESEARCH (SNAP)  งานวิจัยเรื่อง "การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ : สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลางการแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดินและแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ"
 ทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย (Directions to Promote Electric Vehicles in Thailand)
1

 

เอกสารวิชาการกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในประเด็นคำถาม-คำตอบ เรื่อง "การป้องกันภัยหรือเหตุร้ายแรงในแต่ละจังหวัด
เอกสารวิชาการกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในประเด็นคำถาม-คำตอบเรื่อง "โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี"
1

 

ปีที่ 3 สมัยประชุม 22 พฤษภาคม 2564-18 กันยายน 2564
ปีที่ 2 สมัยประชุม 1 พฤศจิกายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่ 2 สมัยประชุม 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 18 กันยายน 2563
ปีที่ 1สมัยประชุม 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563