• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
  • หมวดหมู่
    คำค้น:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขับเคลื่อนเอกสารวิชาการ

                                                                                        
บทความวิชาการ เรื่อง "หลักเกณฑ์การนำรถยนต์ใช้รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564"
บทความวิชาการ เรื่อง "ความผิดฐานฉ้อโกง กับการซื้อขายสินค้าออนไลน์"
บทความวิชาการ เรื่อง "สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน"
บทความวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กับการสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กที่โดยสารรถยนต์"
บทความวิชาการ เรื่อง "เหตุระเบิดโรงงานของบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด เมื่อโรงงานและสารเคมีอันตรายอยู่ใกล้ชุมชน  ควรมีการแก้ไขผังเมืองอย่างไร"
บทความวิชาการ เรื่อง "สวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงในสถานที่จำหน่ายตามกฎหมายไทย" โดย นายทศวิณหุ์ เกียรติทัตต์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมายเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา

                                                                                        
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลปี ๒๕๖๕
ปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีภัยหนาว)
การจัดเก็บภาษีการขายหลักทรัพย์
การขยายเขตไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. ปี 2562 พ.ร.บ. คนอยู่กับป่า
มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนสรุปผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา

                                                                                        
สรุปผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care)
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
COVID-19 : ผลกระทบต่อความมั่นคง
Quick Win และ Big Rock ของส่วนราชการในการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
สรุปข้อหารือ

                                                                                        
สมัยสามัญประจําปีครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ุ 2565
ปีที่ 3 สมัยประชุม 22 พฤษภาคม 2564-18 กันยายน 2564
ปีที่ 2 สมัยประชุม 1 พฤศจิกายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่ 2 สมัยประชุม 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 18 กันยายน 2563
ปีที่ 1สมัยประชุม 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
 

เอกสารวิชาการ/งานวิจัย สำนักวิชาการ

                                                                                        
พัฒนามรดกวัฒนธรรมพื่นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสู่การท่องเที่ยวด้วยการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มไรเดอร์ในประเทศไทย (Rights and Welfare of Riders in Thailand)
ครอบครัวพลังบวก : ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน (Family Sustainable Development) ภายใต้แนวคิดครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
เศรษฐกิจจังหวัดและการจ้างงานภาครัฐ (Provincial Economies and Public Sector Employment)
 อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง : ปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ (Declining Birth Rate in Thai Population : The Significant Problem of Thailand)เอกสารวิชาการ การพิจารณารายงานประจำปี

                                                                                        
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นด
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๑๑ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒)
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ ฐานรากและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ชุดข้อมูลความรู้ : วุฒิสภาเพื่อประชาชน

                                                                                        
ep17
ep16
ep15
ep14
ep13
ep12
ชวนอ่าน

                                                                                        
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 23 เล่มที่ 68 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564
วารสารกฤษฎีกาสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กุทภาพันธ์ - มีนาคม 2565)
คู่มือการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย
ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย 2557
กฎหมายแรงงาน Labor Law 2564
วารสารวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ