• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 • หมวดหมู่
  คำค้น:


โครงการขับเคลื่อนเอกสารวิชาการ

                                                                                        
อำนาจยุบสภาผู้แทน : ประวัติการยุบสภาผู้แทนราษฎรไทยพิสดาร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อนยานยนต์ไร้มลพิษสู่สังคมคาร์บอนต่ำในภูมิภาคอาเซียน
อาหารใหม่ (Novel Food): กรณีศึกษาเนื้อสัตว์จากห้องปฏิบัติการ (Lab-based Meat)
รัฐสภาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กรณีศึกษาสมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และแคนาดา
ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา

                                                                                        
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค
การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล
การเพิ่มอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานด้านการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
แนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน กรณีหยุดเดินรถไฟฟ้าทางไกลมายังสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศสรุปผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

                                                                                        
การทบทวนนโยบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิด กรณีการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Industry)
ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓
ทางเลือกเชิงนโยบายในการช่วยเหลือและสนับสนุน ด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง
แนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า
สรุปข้อปรึกษาหารือก่อนการประชุมวุฒิสภา

                                                                                        
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 1 พฤคจิกายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2565
สมัยสามัญประจําปีครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ุ 2565
ปีที่ 3 สมัยประชุม 22 พฤษภาคม 2564-18 กันยายน 2564
ปีที่ 2 สมัยประชุม 1 พฤศจิกายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่ 2 สมัยประชุม 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 18 กันยายน 2563

BPS พอดแคสต์

                                                                                        
BPS Podcast EP7 วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ 2521 กับการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
BPS Podcast EP.6 เรื่อง วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2517 : ประชาธิปไตยที่มาจากการต่อสู้ของมวลชน 14 ตุลา 2516
BPS Podcast EP.5 วุฒิสภา 2511 : บทบาท อำนาจหน้าที่ใหม่ในการเสนอกฎหมาย
BPS Podcast EP4 วุฒิสภา 2492 : ก่อนรัฐประหาร 2494
BPS พอดแคสต์ EP.3 จุดเปลี่ยน "วุฒิสภา" 2490
BPS พอดแคสต์ EP.2 "ปฐมบท วุฒิสภา นามว่า พฤฒสภา”

2 minutes พิชิตภาษา

                                                                                        
2 Minutes พิชิตภาษา ภาษาฝรั่งเศส EP.4
2 Minutes พิชิตภาษา ภาษาจีน EP4
2 Minutes พิชิตภาษา EP3 ภาษาอินโดนีเซีย
2 Minutes พิชิตภาษา EP2 ภาษาอินโดนีเซีย
2 Minutes พิชิตภาษา EP3 ภาษาฝรั่งเศส
2 minutes พิชิตภาษา EP3 ภาษาอิตาลีอินโฟกราฟิกวิชาการและกฎหมาย

                                                                                        
หนี้ครัวเรือน : ความท้าทายและทางออก (Household Debts : Challenge and Solution)
ข้อเสนอแนะต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (Recommendations for Infant Care Subsidy Scheme)
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
ความสำคัญของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย
"พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566”
สุขภาวะเด็กไทยกับการเล่นเกมออนไลน์ (Effects of online gaming on the health of Thai minors)แนะนำงานวิจัย

                                                                                        
แนะนำงานวิจัย "ความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ทางสังคม"
แนะนำงานวิจัย “งบประมาณ”
แนะนำงานวิจัย “การคุ้มครองผู้บริโภค”
แนะนำงานวิจัย “วิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
แนะนำงานวิจัย “การเฝ้าระวังการทุจริตและธรรมาภิบาล”
แนะนำงานวิจัย "การประเมินการกักเก็บคาร์บอนจากป่า"รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม

                                                                                        
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา

เอกสารวิชาการ/งานวิจัย สำนักวิชาการ

                                                                                        
การควบคุมสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ด้านอนุภาคชานอ้อยเหลือทิ้งขนาดต่างกัน
การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งด้านล่างหอกลั่นจากอุตสาหกรรมไบโอดีเซล
แว็กซ์เอสเทอร์จากกรดไขมันปาล์มเพื่อเพิ่มมูลค่าในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
กระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสสู่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลมูลค่าสูง
สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ: บทสำรวจสถานะข้อเรียกร้องและสวัสดิการของแรงงานแพลตฟอร์ม และแรงงานใกล้เกษียณในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และนัยยะเชิงนโยบาย
หนี้ครัวเรือน : ความท้าทายและทางออก (Household Debts : Challenge and Solution)เอกสารวิชาการ การพิจารณารายงานประจำปี

                                                                                        
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันพระปกเกล้า (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒)
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบาย การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานประจำปี ๒๕๖๔ สถาบันพระปกเกล้า (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑)ชุดข้อมูลความรู้ : วุฒิสภาเพื่อประชาชน

                                                                                        
EP84
EP83
EP94
EP93
EP92
EP91
ชวนอ่าน

                                                                                        
ของสวยของดี ครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
EV-EURO6 ทางออกลดปัญหามลพิษจากยานยนต์
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เล่ม 3 ประจำปี 2565
ร้อยเหตุการณ์บนทางรถไฟ (ทางรถไฟสายการเมือง)

นานาสาระวิชาการ

                                                                                        
นานาสาระวิชาการ EP11 เรื่อง งบประมาณแบบฐานศูนย์กับข้อสังเกตบางประการ
นานาสาระวิชาการ EP10 เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
นานาสาระวิชาการ EP9 เรื่อง บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นานาสาระวิชาการ EP8 เรื่อง รู้เท่าทันมิจฉาชีพในยุคดิจิทัล
นานาสาระวิชาการ EP7
นานาสาระวิชาการ EP6

วารสารต้นกล้าวิชาการ

                                                                                        
ต้นกล้าวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ต้นกล้าวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ต้นกล้าวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)


วารสารพระจันทรา

                                                                                        
วารสารพระจันทรา ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2566)
วารสาร “พระจันทรา” ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2566)
วารสาร “พระจันทรา” ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2566)


สรุปงานวิจัย

                                                                                        
สรุปงานวิจัย "แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย"
สรุปงานวิจัย “โครงการ Social Monitoring สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย”
สรุปงานวิจัย “การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.”
สรุปงานวิจัย “ความรู้และพฤติกรรมทางสุขภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภค
สรุปงานการวิจัย “ตัวแบบธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม”
สรุปงานวิจัย “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ”สรุปผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ

                                                                                        
สรุปผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ
สรุปผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ
สรุปผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ