• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "วังวนแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในอาหารและมนุษย์"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "วิกฤตช้างไทยในสังคมปัจจุบัน"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การปฏิรูปประเทศด้านสังคม "
บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า  พ.ศ. .... (Lemon Law) "
บทความทางวิชาการ เรื่อง "นิยามคำว่า (Personal Data Protection) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 กับแนวคิด Education 4.0"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ "ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "เขื่อนแม่น้ำโขง : ท่าทีประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"ข้อพิจารณาในการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"คำนิยามของคำว่า "ความเสมอภาค (Equality)" ผ่านมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ"
1
 

 

มายาคติของการเสพติด
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายเชิงบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง
การส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย (Occupation and Employment Promotion of the Disabled in Thailand)
ครัวเรือนยากจนไทย : โอกาสและความเป็นไปได้ในการหลุดพ้นความยากจน
มาตรการด้านการท่องเที่ยว : โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (Tourism stimulus package : Rao Tiew Duay Kan (We Travel Together))
แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดโดยเน้นที่อุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด
ปัญหาและการจัดการขยะอาหาร (Food Waste Problem and Management)
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน
การขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ (Increasing Employment Opportunities and Promoting Employment of the Elderly in the Profession Suitable for Age and Experience)
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สัมฤทธิ์ผล
การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา
การจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการคนละครึ่ง (Economic stimulus package : The half-half co-payment scheme)
เครือข่ายนายหน้าแรงงานข้ามชาติกับการทุจริตคอร์รัปชันในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องของไทย
สถานการณ์สังคมไร้เงินสดของประเทศไทย (The cashless society situation in Thailand)
การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ขอเสนอสรุปผลการประชุมเวที สกสว. (TSRI Public Policy Forum)
AI เทคโนโลยีอนาคตของประเทศไทย (Artificial Intelligence in Thailand)
การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย (The development of Smart Farming Systems in Thailand)
การรับรองและคุ้มครองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน
ปัญหาขยะทะเลในประเทศไทย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย
ผลกระทบเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อวิกฤตการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มาตรการส่งเสริมการมีบุตรของประเทศไทย : แรงกระตุ้นในการสร้างประชากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
1