• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
  • หมวดหมู่
    ชื่อข่าว/เนื้อหาข่าว:


 

บทความวิชาการ เรื่อง "ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ...."
บทความวิชาการ เรื่อง "การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายของรัฐสภากับการจัดการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยอาหาร มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค"
 บทความวิชาการ เรื่อง "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขในประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดภาระให้แก่ลูกหนี้"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "กิโยตีนกฎหมาย: เศรษฐกิจเวียดนาม...ทางรอดจากโควิด-19 (Regulatory Guillotine: Viet Nam Economy…Survival from COVID-19)"
บทความวิชาการ เรื่อง "ความผิดฐานหมิ่นประมาทกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19"
บทความวิชาการ เรื่อง "สิทธิในการรับมรดกของบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว"
บทความวิชาการ เรื่อง "สรุปสาระสำคัญพระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การใช้ การพัฒนา และการอนุรักษ์ “น้ำ” ภายใต้มาตรการทางกฎหมาย"
บทความวิชาการ เรื่อง "อายุความตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539"
บทความวิชาการ เรื่อง "โทษปรับเป็นพินัย : มาตรการใหม่แทนการลงโทษทางอาญา"
บทความวิชาการ เรื่อง "พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว"
บทความวิชาการ เรื่อง "การยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙"
บทความวิชาการ เรื่อง "หลักสากลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายสำหรับครูปฐมวัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ศตวรรษที่ 21)"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "โควิด - 19 กับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
บทความวิชาการ เรื่อง "กลไกในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การทูตรัฐสภา กลไกส่งเสริมความสัมพันธ์ของรัฐสภาระหว่างประเทศ"
บทความวิชาการ เรื่อง "การยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล"
บทความวิชาการ เรื่อง "การเปรียบเทียบกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว่างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ภัยแล้ง: ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "SMART CITY : เมืองน่าอยู่อัจฉริยะถอดบทเรียนการเปลี่ยนผ่านเมืองสู่ Smart City ประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Executive Functions (EF) ของเด็ก"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ต้มยำกุ้ง จาก “ครัวไทย” สู่ “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ”
บทความทางวิชาการ เรื่อง "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงานของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "BCG Economy Model : ยุทธศาสร์การขับเคลื่อนประเทศไทย ในดลกหลังโควิดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ระบบการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส"
1
 


 

 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
บทสรุปเชิงนโยบาย TSRI (Policy Brief) เรื่อง "การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก"
การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Benefits and Risks from Medical of Cannabis)
การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย และผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
การต่อต้านคอร์รัปชันโดยใช้มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน  (Anti-Corruption through Monetary Flow Control Measures)
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตหลังปล่อยของผู้พ้นโทษ
ความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย (Food Safety in Thailand)
แนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยกับการเดินหน้าภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
เมืองน่าอยู่กับการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทย
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (Situation and Solution for Informal Debt)
การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ
โครงการวิจัยแนวทางของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาขับเคลื่อนการสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษเพื่อลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำ
สถานการณ์ขยะพลาสติกของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน (Plastic Waste Situation in Bangkok)
การจัดงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การศึกษากฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมของผู้กระทำความผิด
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [The economic impact of the Coronavirus 2019 (COVID-19)]
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทสรุปเชิงนโยบาย TSRI (Policy Brief)
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขหมอกควันและหมอกควันข้ามแดน (The Problem and the Guidelines for the Haze and Transboundary Haze Solution)
COVID-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา
ประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์ : ฉันทามติในสังคมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด
ตัวแบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในผู้สูงอายุ
ห้องเรียนอัจฉริยะกับเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล (Smart Classroom with Educational Technology in Digital Age)
รายงานโครงการวิจัยเชิงทดลองการนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Vote Tabulation: PVT): การปฏิบัติใช้ในบริบทประเทศไทย
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดของภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชนในการให้โอกาสผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคม
จากของเสีย...สู่พลังงาน (Waste to Energy)
สรุปแบบสำรวจมุมมองของคนไทยต่อสถานการณ์โควิด-19
แนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทยเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
ปัญหาการนำใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
1

 

เอกสารวิชาการกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในประเด็นคำถาม-คำตอบเรื่อง *"โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี"
1