• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 • หมวดหมู่
  คำค้น:


 

บทความวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กับการสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กที่โดยสารรถยนต์"
บทความวิชาการ เรื่อง "เหตุระเบิดโรงงานของบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด เมื่อโรงงานและสารเคมีอันตรายอยู่ใกล้ชุมชน ควรมีการแก้ไขผังเมืองอย่างไร"
บทความวิชาการ เรื่อง "สวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงในสถานที่จำหน่ายตามกฎหมายไทย" โดย นายทศวิณหุ์ เกียรติทัตต์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562"
บทความวิชาการ เรื่อง "สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด 19"
บทความวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา) กับการกำหนดอายุเด็กต่อความรับผิดทางอาญา"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การเมืองดิจิทัลว่าด้วยบริบทแบบไทย"
บทความวิชาการ เรื่อง "การยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็น หรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "มาตรการในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผู้ประกอบการต่างประเทศ : กรณีการดำเนินธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพื้นที่โฆษณาโดยใช้สื่อออนไลน์”
บทความวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลิขสิทธิ์กับเงื่อนไขการใช้ภาพในเว็บไซต์)"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายเกี่ยวกับทางจำเป็น หรือภาระจำยอมทางออกสู่สาธารณะ"
บทความวิชาการ เรื่อง "ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อกับการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต"
บทความวิชาการ เรื่อง "สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ถึงเวลาจัดการเรียนรู้ “โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน” (Phenomenon-Based Learning: PhBL)"
บทความวิชาการ เรื่อง "การหลอกขายสินค้าหรือบริการออนไลน์"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (An Analysis of the Draft Act on Electronic Performance of Administrative Functions, B.E. ....)"
บทความวิชาการ เรื่อง "การลดการคุ้มครองเงินฝาก กับความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินไทย"
บทความวิชาการ เรื่อง "ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทยในภาวะฉุกเฉิน"
บทความวิชาการ เรื่อง "ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย"
บทความวิชาการ เรื่อง "สิทธิในการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ...."
บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทฟินแลนด์ในกระบวนการสร้างสันติภาพ : กรณีศึกษาเขตปกครองพิเศษอาเจะฮ์"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทกรณีการโพสต์ข้อความในกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "กรุงเทพมหานครจะจมน้ำหรือไม่?"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายกับการจัดสวัสดิภาพสุนัข ในสถานที่เพาะพันธ์ุ"
บทความวิชาการ เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับการบริการภาครัฐ (AI for Government Services)"
บทความวิชาการ เรื่อง "กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐมูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
 


 

 

การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย (Social Situation of The Elderly in Thailand)
การสำรวจและติดตามการดำเนินงานการปฏิรูปด้านกฎหมายของประเทศไทย
ข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจบางประการของเจ้าพนักงานตำรวจศาลในร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ....
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอ TSRI Research Brief จำนวน 5 เรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรภาครัฐของฝ่ายนิติบัญญัติ (Listening to Public Opinion on Operations In Accordance of The Implementation of The Licensing Faci
ความเป็นพลเมือง : บทสำรวจสถานะความเป็นพลเมืองกับการรู้ดิจิทัล (Citizenship and Digital Literacy Survey)”
นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน : โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (Policies on Poverty Reduction : Registration for the Government Welfare Project)
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอ สรุปการเสวนาเชิงนโยบาย TSRI Policy Forum
การบริหารจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย (Plastic Waste Management in Thailand)
“รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” ตอนที่ 1 รอบรู้ รอบโลกรัฐธรรมนูญ : กำเนิด ที่มา โครงสร้าง ผลต่อชาติและประชาธิปไตย
โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ต่างชาติในประเทศไทย (Alien-owned Fruit-Packing Houses in Thailand)
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอ TSRI Research Brief จำนวน 5 เรื่อง
การส่งเสริมให้กระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยในอนาคต (Promotion of Kratom as a New Industrial crop in Thailand)
พินิจร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ สู่ระบบบำนาญที่พึงปรารถนา
การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงปี 2563 – 2564 (National Reform in Natural Resources and Environment during the year 2020 – 2021)
ประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์ : ฉันทามติในสังคมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สถานการณ์การค้าประเวณีในประเทศไทยปัจจุบัน (Current Situation of Prostitution in Thailand)
TSRI Research Brief จำนวน 5 เรื่อง
มุมมองและประเด็นสำคัญต่อการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
สรุปการประชุมเชิงนโยบาย TSRI Policy Forum เรื่อง กัญชา-สู่พืชเศรษฐกิจและประเด็นเชิงนโยบาย
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในการจ้างงาน : จากแนวคิดและการปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาสู่การนำมาปรับใช้สำหรับประเทศไทย (Affirmative Action in Recruitment: From the Concept and Practice in USA to Implementation in Thailand)
สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ชุดโครงการวิจัย "ประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)" ประเด็น "อนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ" ครั้งที่ 6 หัวข้อ "อนาคตประเทศไทยในมิติคนไทย 4.0 : ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเป็นสถาบันของประชาชน
การเงินพรรคการเมือง : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ
ยกระดับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยมาตรฐานสุขอนามัย GBAC STAR เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal
รถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับโอกาสและผลกระทบต่อประเทศไทย (The China-Laos Railway with Opportunity and the Impact on Thailand)

 

การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แนวทางการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่น้ำท่วมหลังน้ำลด
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปัญหาที่ดินทำกิน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาท หมู่ ๑๒ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Land Bridge)
ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพิษในชุมชน
การแก้ไขปัญหาค่าปลูกค่าชดเชยและค่าบำรุงรักษาป่าจากวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน
การลดขนาดกำลังคนภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐระยะยาว"
ความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕
ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย (สะพานสตูล-เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล
"ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง"
ปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก
การลดโทษให้นักโทษคดีจำนำข้าว
การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการประกอบกิจการเกม และการจัดเรตติ้งเกม
การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูงกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน"
ความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
การใช้พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วิกฤตฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความพยายามผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลทั้งทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามันด้วยปะการังเทียมรูปโดมทะเล (Seadome)
สถานภาพของคณะกรรมการแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการในการควบคุมตรวจสอบวัตถุอันตราย สารเคมี ขยะพิษ หรือของเสียอันตราย
ปัญหาคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)
นโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
แนวทางการบูรณาการโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิดในระดับตำบล
เอกสารวิชาการกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในประเด็นคำถาม-คำตอบ เรื่อง "การป้องกันภัยหรือเหตุร้ายแรงในแต่ละจังหวัด
เอกสารวิชาการกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในประเด็นคำถาม-คำตอบเรื่อง "โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี"
 


 

 

รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๒๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันพระปกเกล้า (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑
รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของกองทุนการออมแห่งชาติ (ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔)
รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖)
รายงานประจำปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔)
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ ฐานรากและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนประจำปี บัญชี ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘)
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
รายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) (ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๘๒ และ ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕)
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิ
"รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓) "
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่ง พรบ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกร
 

 

ปีที่ 3 สมัยประชุม 22 พฤษภาคม 2564-18 กันยายน 2564
ปีที่ 2 สมัยประชุม 1 พฤศจิกายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่ 2 สมัยประชุม 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 18 กันยายน 2563
ปีที่ 1สมัยประชุม 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
 

 

ความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนไทย (Financial Literacy)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
สรุปผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สรุปผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
การเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ"
สรุปผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1