• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง"ข้อพิจารณาในการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"คำนิยามของคำว่า "ความเสมอภาค (Equality)" ผ่านมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"การลงประชามติเพื่อปฏิรูปรัฐสภาอิตาลี"
บทความทางวิชาการ เรื่อง"พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ"
อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "พิธีการทูต"
บทความทางวิชาการ เรื่อง ความอุ่นใจในชีวิตกับรัฐสวัสดิการแบบสวีเดน
บทความทางวิชาการ เรื่อง" บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย : หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย "
อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "รัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน"
อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "การขอข้อมูลข่าวสารที่มีผลบังคับใช้ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศ"
อินโฟทางวิชาการ เรื่อง" แรงจูงใจบุคลากรกับการเรียนออนไลน์ "
บทความทางวิชาการ เรื่อง" นานาทัศนะกับการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การยืนยันร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี"
อินโฟทางวิชาการ เรื่อง " การประชุมออนไลน์ผ่าน Webex Meetings"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทวุฒิสภากับการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริการ"
1
 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย
ผลกระทบเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อวิกฤตการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มาตรการส่งเสริมการมีบุตรของประเทศไทย : แรงกระตุ้นในการสร้างประชากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
1