• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 • หมวดหมู่
  คำค้น:


โครงการขับเคลื่อนเอกสารวิชาการ

                                                                                        
อำนาจยุบสภาผู้แทน : ประวัติการยุบสภาผู้แทนราษฎรไทยพิสดาร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อนยานยนต์ไร้มลพิษสู่สังคมคาร์บอนต่ำในภูมิภาคอาเซียน
อาหารใหม่ (Novel Food): กรณีศึกษาเนื้อสัตว์จากห้องปฏิบัติการ (Lab-based Meat)
รัฐสภาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กรณีศึกษาสมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และแคนาดา
ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา

                                                                                        
79_การเจรจาไทย_กัมพูชา ประเด็นพื้นที่สิทธิทับซ้อน OCA
78_การไปราชการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี
77_นโยบาย Soft Power
76_ท่าอากาศยานแพร่
75_ปัญหาและการแก้ไขนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่
74_การสร้างรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวสรุปผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

                                                                                        
86_ทำอย่างไรให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่น่าเชื่อถือ ITA
85_ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย
84_ความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ
83_การจัดทำระบบการมีส่วนความของประชาชนในการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
82_การพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนเร่งรัดการปฏิรูประบบทันตสาธารณสุขไทยและการเข้าถึงบริการ
81_แนวโน้มการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกส์ไทย
สรุปข้อปรึกษาหารือก่อนการประชุมวุฒิสภา

                                                                                        
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 30 ตุลาคม 2566
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 1 พฤคจิกายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2565
สมัยสามัญประจําปีครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ุ 2565
ปีที่ 3 สมัยประชุม 22 พฤษภาคม 2564-18 กันยายน 2564
ปีที่ 2 สมัยประชุม 1 พฤศจิกายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564

BPS พอดแคสต์

                                                                                        
BPS Podcast EP.11 " ยานยนต์ไฟฟ้าแนวทางการส่งเสริมที่เปลี่ยนไปของไทย"
BPS Podcast EP.10 " Soft Power : มรดกทางวัฒนธรรมกับการขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจ"
BPS Podcast EP.9 "วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2550"
BPS Podcast EP.8 วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2540 : ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ของประชาชน
BPS Podcast EP7 วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ 2521 กับการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
BPS Podcast EP.6 เรื่อง วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2517 : ประชาธิปไตยที่มาจากการต่อสู้ของมวลชน 14 ตุลา 2516

2 minutes พิชิตภาษา

                                                                                        
2 Minutes พิชิตภาษา ภาษาฝรั่งเศส EP.4
2 Minutes พิชิตภาษา ภาษาจีน EP4
2 Minutes พิชิตภาษา EP3 ภาษาอินโดนีเซีย
2 Minutes พิชิตภาษา EP2 ภาษาอินโดนีเซีย
2 Minutes พิชิตภาษา EP3 ภาษาฝรั่งเศส
2 minutes พิชิตภาษา EP3 ภาษาอิตาลีอินโฟกราฟิกวิชาการและกฎหมาย

                                                                                        
องค์ประกอบและคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา 2567 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567
หนี้สินเกษตรกร : ความท้าทายและแนวทางแก้ไขปัญหา (Thai Farmers Debt : Challenges and Solutions)
แนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
การคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
การนำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ไปใช้ของเกษตรกรไทย
เศรษฐกิจฐานรากกับการสร้างงานในผู้สูงอายุ : ต้นแบบ “กาดฮอมฮัก” จ.ลำปาง (Grassroots Economic and job creation for elderly model : Kad Hom Hug, Lampang)แนะนำงานวิจัย

                                                                                        
แนะนำงานวิจัย "ทักษะที่จําเป็นแห่งอนาคต (Future Skills)"
แนะนำงานวิจัย "การจัดการขยะเหลือศูนย์ของชุมชน"
แนะนำงานวิจัย "เทคโนโลยีการเกษตร"
แนะนำงานวิจัย “การพัฒนาท่าอากาศยาน”
แนะนำงานวิจัย "ความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ทางสังคม"
แนะนำงานวิจัย “งบประมาณ”รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม

                                                                                        
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 1_2566
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา สมัยประชุมสามัญครั้งที่สอง 2565
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา สมัยประชุมสามัญครั้งที่หนึ่ง 2565
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา สมัยประชุมสามัญครั้งที่สอง 2564
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา สมัยประชุมสามัญครั้งที่หนึ่ง 2564
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา สมัยประชุมสามัญครั้งที่สอง 2564

เอกสารวิชาการ/งานวิจัย สำนักวิชาการ

                                                                                        
นวัตกรรมการผลิตวัสดุทดแทนกระดูกเพื่อรักษาการสูญเสียกระดูกบริเวณใบหน้า
การลงทุนเพื่อป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
สภาพเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน : ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการทางกฎหมายด้านการป้องกันโรค บรรเทา เยียวยาและฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
ตัวแบบกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบทบาทผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนบริการสุขภาพปฐมภูมิ
สภาพปัญหาการบังคับใช้และแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคตเอกสารวิชาการ การพิจารณารายงานประจำปี

                                                                                        
120_รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕
119_ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
118_รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ตามมาตรา 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
117_รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566
116_รายงานการสร้างระบบและรายงานผู้สอบบัญชีของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
115_รายงานประจำปี 2565 กองทุนการออมแห่งชาติชุดข้อมูลความรู้ : วุฒิสภาเพื่อประชาชน

                                                                                        
Ep104
Ep103
Ep102
Ep101
Ep100
Ep99
ชวนอ่าน

                                                                                        
มิติต่างประเทศกับมาตรการทางเลือกในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแทนโทษจำคุก (การทำงานบริการสังคม)
พจนานุกรมศัพท์นิเทศาสตร์ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
วารสารกฤษฎีกาสาร
นานาสาระภาษาและวัฒนธรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
วิจิตรศิลป์แผ่นดินทอง
วังลดาวัลย์

นานาสาระวิชาการ

                                                                                        
นานาสาระวิชาการ EP17 การนำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ไปใช้ของเกษตรกรไทย
นานาสาระวิชาการ EP16 แนวทางในการใช้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน BLUE CARBON
นานาสาระวิชาการ EP15 เรื่อง การรับมือฝุ่นละออง PM2.5 และหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
นานาสาระวิชาการ EP14 เรื่อง การคุ้มครองและเยียวยาแก่ผู้บริโภคตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....
นานาสาระวิชาการ EP13 เรื่อง บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
นานาสาระวิชาการ EP12 การประชุมสัมมนา เรื่อง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : อำนวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?

วารสารต้นกล้าวิชาการ

                                                                                        
ต้นกล้าวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ต้นกล้าวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
ต้นกล้าวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ต้นกล้าวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ต้นกล้าวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)วารสารพระจันทรา

                                                                                        
วารสาร “พระจันทรา” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2567)
วารสารพระจันทรา ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)
วารสารพระจันทรา ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2566)
วารสาร “พระจันทรา” ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2566)
วารสาร “พระจันทรา” ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2566)สรุปงานวิจัย

                                                                                        
สรุปงานวิจัย “แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมอาหารไทย เพื่อรับมือระเบียบกฎเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (ESG)"
สรุปงานวิจัย "รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2560 - 2565"
สรุปงานวิจัย  “การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพของไทย และอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ”
สรุปงานวิจัย “องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
สรุปงานวิจัย "การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ "
สรุปงานวิจัย “การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายกับการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย”สรุปผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ

                                                                                        
รายงานประจำปีของหน่วยงาน ครั้งที่ 1_2566
สรุปผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 2565
สรุปผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ สมัยประชุมสามัญครั้งที่หนึ่ง 2565
สรุปผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง 2564