• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  2553  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ในด้านกิจการโทรคมนาคม  จำนวน 1  คน  ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่  30  ตุลาคม   2565 ถึง
วันเสาร์ที่  5  พฤศจิกายน  2565  ในเวลาราชการ  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
  โดยให้ผู้สมัครมายื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง ชั้น  1 อาคารรัฐสภา  เลขที่  1111 ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  

ดาวน์โหลดเอกสาร