• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

1
งบประมาณรายจ่าย


ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน