• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เดือนกันยายน 2563รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

เดือนกันยายน 2563


งบประมาณรายจ่าย

เดือนกันยายน 2563
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เดือนกันยายน 2563เดือนกันยายน 2563เดือนกันยายน 2563เดือนกันยายน 2563รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เดือนกันยายน 2563
รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เดือนกันยายน 2563