• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เดือนสิงหาคม 2563รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

เดือนสิงหาคม 2563


งบประมาณรายจ่าย

เดือนสิงหาคม 2563
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เดือนสิงหาคม 2563เดือนสิงหาคม 2563เดือนสิงหาคม 2563เดือนสิงหาคม 2563รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เดือนสิงหาคม 2563
รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เดือนสิงหาคม 2563