• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เดือนกรกฎาคม 2563รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

เดือนกรกฎาคม 2563


งบประมาณรายจ่าย

เดือนกรกฎาคม 2563
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เดือนกรกฎาคม 2563เดือนกรกฎาคม 2563เดือนกรกฎาคม 2563เดือนกรกฎาคม 2563รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เดือนกรกฎาคม 2563
รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เดือนกรกฎาคม 2563