• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


รายการ:

ปีงบประมาณ:

 
ปีงบประมาณ รายการ วงเงินงบประมาณ เดือน/ปีที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1 13,028,600.00 กุมภาพันธ์/2564 1
2564 ซื้อแอลกอฮอล์ (IPA) ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ขนาดบรรจุปี๊ปละ 20 ลิตร จำนวน 6 ปี๊ป 14,124.00 กุมภาพันธ์/2564 1
2564 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1 รายการ 2,600.00 กุมภาพันธ์/2564 1
2564 เผยแพร่แผนโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2563” ในรูปแบบหนังสือ และ e-book 600,000.00 กุมภาพันธ์/2564 1
2564 เผยแพร่แผนโครงการจ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ประสงค์จำหน่าย จากที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ มายังที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) 1,379,230.00 มกราคม/2564 0
2564 เผยแพร่แผนซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน 4,152,000.00 กุมภาพันธ์/2564 5
2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 13,028,600.00 มกราคม/2564 0
2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ 724,000.00 มกราคม/2564 3
2564 เผยแพร่แผนค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชน พร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 3,500,000.00 มกราคม/2564 2
2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 1,000,000.00 ธันวาคม/2563 1
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจ้างเหมาบริการรักษาควาาปลอดภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 11,160,540.00 ธันวาคม/2563 1
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส จำนวน 284 เลขหมาย ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 820,386.00 ธันวาคม/2563 1
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 1,155,600.00 ธันวาคม/2563 1
2564 เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 10,669,000.00 ธันวาคม/2563 8
2564 เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 1,112,400.00 พฤศจิกายน/2563 5
2564 เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 1,532,600.00 พฤศจิกายน/2563 1
2564 เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 22,500 รีม 2,137,500.00 พฤศจิกายน/2563 0
2564 เผยแพร่แผนโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 2,700,000.00 พฤศจิกายน/2563 0
2564 เผยแพร่แผนโครงการจ้างบริหารบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 534,465.00 พฤศจิกายน/2563 0
2564 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 4,500,000.00 พฤศจิกายน/2563 4