• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

คำชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.สำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.ประเมินความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกลับมาใช้บริการสม่ำเสมอ,การแนะนำเพื่อนหรือคนสนิทเข้ามาร่วมสนับสนุน มีการให้คำแนะนำที่ดีหรือเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินการกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น
3.ข้อร้องเรียน(หมายถึงสิ่งที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือบุคลากรไปสร้างความเดือดร้อนหรือสิ่งที่ไม่พึงพอใจ/คำชมเชย (หมายถึงความประทับใจในการรับบริการจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือบุคลากร)
4.ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อแนะนำในการปรับปรุง พัฒนาผลผลิต หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา