• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

อำนาจหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา

  • (๑) นัดประชุมวุฒิสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก
  • (๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่
  • (๓) ช่วยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
  • (๔) ควบคุมการทำรายงานการประชุมทั้งปวง
  • (๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • (๖) รักษาสรรพเอกสาร ข้อมูล และทรัพย์สินของวุฒิสภา
  • (๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากำหนด
  • (๘) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • (๙) หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย