• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


รายการ:

วิธี :

 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ซื้อดรัมเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น M๓๕๕DF หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖๑๐-๐๐๓-๐๐๐๒ รหัส ๘๘/๖๐ หมายเลขเครื่อง ๕๑๓๐๑๘ จำนวน ๑ กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม สัญญาการยืมเงิน แบบ ๘๕๐๐ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด พร้อมสำเนาในตัว เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส 0
การประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือ “สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 0
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ ในห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) รวมจำนวน ๔ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 0
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน "สภาจำลองสัญจร" เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการพิมพ์ 0
จัดจ้างทำโล่ที่ระลึกพร้อมกล่องกระดาษการ์ดบอร์ด ๘ นิ้ว ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ โล่ เฉพาะเจาะจง ร้าน ประเสริฐสมใจ (สำนักงานใหญ่) 0
จัดจ้างซ่อมหม้อต้มน้ำร้อน ขนาด ๒๒.๕ ลิตร ยี่ห้อ Zebra หมายเลขเครื่อง ๔๔๖๙๔๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑ รหัส ๓๑/๕๘ และหมายเลขเครื่อง ๔๔๗๐๐๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑ รหัส ๓๕/๕๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) 0
จัดซื้อน้ำแข็งยูนิคหลอดเล็ก รวมจำนวน ๗๑.๕ ถุง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสุขประพฤติ เฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์พาณิชย์ 0
จ้างพิมพ์หนังสือการแต่งกายประดับเครื่อราชอิสริยาภรณ์ในพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก๊อปปี้ 0
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างผลิตซอง จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 0
จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ และแจกันดอกไม้ตั้งโต๊ะ รวม ๒ ชุด เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้บุษรินทร์ 0
จ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี) ครั้งที่ 7/2562 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแ เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก็อปปี้ 0
การจัดจ้างผลิตทำเนียบรุ่นโครงการเสริมสร้างความพร้อม แก่ท้องถิ่นหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 6/2562 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก๊อบปี้ 0
จ้างจัดพิมพ์รายงาน เรื่อง "สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตุลาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2562) เฉพาะเจาะจง บริษัท กราฟฟิค สเปซ จำกัด 0
จ้างจัดพิมพ์วารสาร "จุลนิติ" ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เฉพาะเจาะจง สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 0
จ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding บริษัท สูทซาร่าวงเวียนใหญ่ จำกัด 0
จัดซื้อถ่านก้อนอัลคาไลน์ ขนาดไซด์ D จำนวน ๑๒ ก้อน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ RICOH รวมจำนวน ๘ รายการ เฉพาะเจาะจง 0
ซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 1 แผ่น เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จัดจ้างทำความสะอาด ผ้าห้องพยาบาลและผ้าปูโต๊ะสำหรับประชุมและสัมมนา ณ อาคารสุขประพฤติ รวมจำนวน ๖ รายการ เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์ ตรีสง่า 0