• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.20 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ในประเด็น “การบริหารจัดการจราจรโดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS)” โดยกล่าวว่า กมธ.ได้เสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการนำเอาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ITS มาใช้ในการบริหารจัดการระบบการจราจร เพื่อลดความหนาแน่นบนท้องถนน เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ ซึ่งสามารช่วยลดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ทำหน้าที่ควบคุมสัญญาณไปจราจรตามจุดต่าง ๆ การรณรงค์ให้ติดกล้องหน้ารถยนต์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่มีความทับซ้อนของการทำงานจากหลายหน่วยงาน จึงทำให้ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มารวมเป็นจุดเดียวกัน กมธ.จึงเห็นควรเสนอให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรแบบเบ็ดเสร็จ (Traffic Single Command Center) แบบศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับรองนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา