• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.40 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ระบบนิเวศการพัฒนา SME ไทยในแผนปฏิรูปประเทศฉบับใหม่” โดยได้กล่าวถึง (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงในประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 2) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 3) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 4) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค และ 5) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
     สำหรับกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย รัฐบาลมีการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ อาทิ การออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ประกอบการจำนวนมากมีปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การส่งเสริม SME ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ การเพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME และการพัฒนาระบบนิเวศของ SME ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวได้
     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้เร่งผลักดันให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย สสว.จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายต่อไป 
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา