• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

อนุฯ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุขฯ จัดกิจกรรม “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

อนุฯ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุขฯ จัดกิจกรรม “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
นำโดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อุตทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาดนตรีพื้นบ้านสมัยอยุธยาให้คงอยู่เป็นมรดกชาติ ผ่านการบันทึกเสียงและบันทึกเป็นโน้ตสากล เรียบเรียงใหม่และบรรเลงโดยวงไทยซิมโฟนีออเคสตราและการสร้างสรรค์ภาพจินตกรรมของวัดพระรามประกอบเพลงโดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน